Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο εμείς, ως «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας» τους, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Στην παρούσα Πολιτική θα βρείτε όλες ανεξαιρέτως τις πληροφορίες που αφορούν την εκτελούμενη εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματά σας αναφορικά με αυτήν και τα στοιχεία επικοινωνίας μας για την άσκησή τους. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ως προσωπικά δεδομένα εννοούνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με έναν πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») και επαρκούνα για την εξατομίκευσή του, τον προσδιορισμό της ταυτότητάς του κ.ο.κ., όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ..

Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εννοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή κ.λπ..

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε μόνον τα δεδομένα τα οποία είναι κατάλληλα και αναγκαία για τον σκοπό της επεξεργασίας που εσείς επιθυμείτε και μόνον αυτά τα οποία εσείς καταχωρείτε στους αντίστοιχους τόπους του διαδικτυακού ιστοτόπου μας. Κανένα απολύτως προσωπικό σας δεδομένο δεν συλλέγεται χωρίς την μεσολάβηση, συγκατάθεση και ενέργειά σας.

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε κατ’ εντολή σας είναι τα εξής: α) Δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο), β) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση), γ) Στοιχεία δραστηριότητας (π.χ. επάγγελμα/ δραστηριότητα, αριθμός εγγραφής επιμελητηρίου), δ) Φορολογικά στοιχεία (π.χ. Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.), ε) Στοιχεία πληρωμών (π.χ. στοιχεία πιστωτικών καρτών), στ) Δεδομένα πρόσβασης (π.χ. κωδικοί, όνομα χρήστη), ζ) Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies (π.χ. IP) – για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την Πολιτική για την χρήση των Cookies.

Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων – όπως πληροφορίες σχετικά, τις πολιτικές σας απόψεις, τη θρησκεία, την υγεία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό – εκτός αν εσείς επιλέξετε να παράσχετε τέτοιες πληροφορίες (π.χ. στο περιεχόμενο απάντησή σας σε σχόλια ή δημοσιεύματα).

Κανένα δεδομένο σας δεν συλλέγεται αυτοματοποιημένα, πέραν των απαραιτήτων cookies για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας. Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, για του σκοπούς για τους οποίους καταχωρούνται και διαβιβάζονται σε εμάς από εσάς.

Ενδεικτικά τα δεδομένα σας συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία για τις εξής περιπτώσεις:
α) Για να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες λογαριασμού χρήστη.
β) Για να έχετε την δυνατότητα καταχώρισης των σχολίων και των απόψεών σας.
γ) Για να έχετε την δυνατότητα αμέσου επικοινωνίας μαζί μας προς επίλυση των αποριών σας.
δ) Για να έχετε την δυνατότητα αμέσου ενημέρωσης και λήψης ειδοποιήσεων (τύπου «push») για νέο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας.
ε) Για την συμμετοχή σας σε έρευνες ικανοποίησης των χρηστών μας, για την προώθηση των υπηρεσιών ή / και των προϊόντων μας, για την αποστολή ενημερωτικών (τύπου «newsletter») για τις υπηρεσίες ή / και τα προϊόντα μας.
στ) Για να προβείτε σε δημοσιεύσεις στα πλαίσια του ιστοτόπου μας, ανάλογα με την παρεχόμενη σε εσάς δυνατότητα.
ζ) Για να συμμετάσχετε σε έρευνες ή ψηφοφορίες για ερευνητικούς ή στατιστικούς λόγους.
η) Για την χρήση εφαρμογών και εξειδικευμένων λειτουργιών στον ιστότοπό μας ή την πρόσβασή σας σε ειδικό περιεχόμενο αυτού.
θ) Για την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς που τυχόν διενεργηθούν από εμάς και για την απόδοση των δώρων στους νικητές αυτών.
ι) Για λόγους διαφήμισης και προβολής σας στον ιστότοπό μας.
ια) Για την απόκτηση συνδρομής στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
ιβ) Για λόγους εξεύρεσης εργασίας σε εμάς, οπότε και θα προβούμε στην εξέταση των βιογραφικών στοιχείων τα οποία θα μας αποστείλετε.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται:
α) Στη μεταξύ μας συμβατική σχέση ή στη λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο. Για παράδειγμα, όταν γίνεστε συνδρομητές μας, θα πρέπει να καταχωρήσετε το όνομα και το επώνυμο σας, στοιχεία επικοινωνίας και αποστολής, στοιχεία πληρωμών για να καταστεί δυνατή η αγορά συνδρομής από εμάς και η παροχή των υπηρεσιών μας ή η αποστολή των προϊόντων μας.
β) Στη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συναλλαγή και επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) οι ειδοποιήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
γ) Στην ύπαρξη νομικής υποχρέωσής μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να έχουμε νομική υποχρέωση να χρησιμοποιούμε ή να διατηρούμε τα δεδομένα σας γιατί προβλέπεται ως υποχρέωση μας από την νομοθεσία, όπως για παράδειγμα τη φορολογική ή την ποινική νομοθεσία.
δ) Σε περιπτώσεις διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων μας. Ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις μα χρειαστεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα τα οποία καταχωρήσατε στον ιστότοπό μας και συγκατατεθήκατε στην επεξεργασία τους, για σκοπούς που άπτονται των εννόμων συμφερόντων μας, όπως για να κατανοήσουμε τους αναγνώστες μας, να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικά τον ιστότοπό μας για την δημιουργία, την δημοσίευση και την διανομή του περιεχομένου του.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση της εμπιστευτικότητας τους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού, διαχείρισης ιστοσελίδας, παροχής υπηρεσιών πληρωμών, παροχής λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter), πλατφόρμας διαχείρισης υποβολής σχολίων σε άρθρα, χορήγησης δώρων διαγωνισμού, καθώς και διανομής περιεχομένου και κυκλοφορίας τύπου.

Όλοι ανεξαιρέτως οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την άδειά μας, να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εθνικό, ενδοκοινοτικό και διεθνές και ιδίως με τον Κανονισμό ΕΕ2016/679 (GDPR).

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται και δεν αποστέλλονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση, τα δεδομένα που καταχωρείτε στον ιστότοπό μας όταν σχολιάζετε κάποια δημοσίευσή μας και τα δεδομένα διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) ή για την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, φροντίζουμε διαρκώς να τηρούνται κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλούς διαβίβασης δεδομένων.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.

Ειδικώς:
• Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από εμάς και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.
• Τα δεδομένα λογαριασμού χρήστη διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ενεργός ο λογαριασμός χρήστη, εκτός αν έχει προκύψει νέος σκοπός επεξεργασίας για κάποια άλλη αιτία.
• Τα δεδομένα για την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών διατηρούνται για όσο χρόνο είστε συνδρομητές των υπηρεσιών μας και για όσο χρόνο υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση μας για τη διατήρηση τους ή και νομική αξίωση καταβολής του τιμήματος των υπηρεσιών μας.
• Για το χρόνο διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική για την χρήση των Cookies.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε λάβει και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία / αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Φροντίζουμε διαρκώς να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και την ασφάλειά μας ώστε να εφαρμόζουμε τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αναγνωρίζοντας εκ προοιμίου την υπέρτατη σημασία της προστασίας τους και της ασφάλειάς τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα:
Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε διαρκώς από εμάς, για την έκταση και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης έχετε δικαίωμα ενημέρωσης για τον σκοπό της επεξεργασίας τους, το είδος των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, την ενδεχόμενη διαβίβασή τους, το χρονικό διάστημα της διατήρησής τους και της αυτοματοποιημένης ή μη επεξεργασίας τους.

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων:
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ή την συμπλήρωσή τους, προκειμένου αυτά να είναι πλήρη και ακριβή.

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, αν αυτά δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους δόθηκαν ή αν αποσύρετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την λήψη των δεδομένων σας και την διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων:
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στο μέτρο που εσείς κρίνετε σκόπιμο.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων:
Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να άρετε τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει αναφορικά με αυτήν και εμείς θα σταματήσουμε αυτομάτως την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός αν αυτή επιβάλλεται από νομικές διατάξεις, η εφαρμογή των οποίων κατισχύει του δικαιώματός σας αυτού.

ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με την υποβολή αιτήσεως, εντύπως ή ηλεκτρονικώς, είτε στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ………………………………………………………………………………, είτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ……………………………………………………………………………….

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντάμε άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση στα αιτήματά σας και να παρέχουμε σε εσάς κάθε δυνατή πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία σας, ζητάμε δε εκ των προτέρων την κατανόησή σας για κάθε καθυστέρηση, μη ικανοποιητική ή μη επαρκή για εσάς απάντηση ή απόκρισή μας.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση σε αίτημά σας εντός ευλόγου για εσάς χρόνου ή η απάντηση που θα λάβετε δεν είναι ικανοποιητική για εσάς ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, κατά την κρίση σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, εφαρμοστέο τυγχάνει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας τους και ειδικότερα, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/2016/679. Για την επίλυση κάθε αναφυόμενης διαφοράς σχετιζομένης με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Φροντίζουμε να ενημερώνουμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο ή επιβάλλεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της Πολιτικής μας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο για τις αλλαγές αυτές. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να ενημερώνεστε συστηματικά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τελευταία ενημέρωση: ………………………………………………………………………………………………………